உடல்நல பதிவுகள், Herbs - மூலிகைகள்

Orithal thamarai – Herb

Tamil : oridhazh thamarai

தமிழ் : ஓரிதழ் தாமரை

English : Hybanthus

Telugu : Nilakobari

Malayalam : Orilai thamarai

Hindi : Ratna purush

Botanical Name : Hybanthus enneaspermus

Like – Share – Follow me

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.